תנאי שימוש באתר

נייר חדרה עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והשלמות של כל הנתונים והמידע המופיעים באתר.

עם זאת, נייר חדרה בע"מ, אינה מקבלת על עצמה כל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין,בגין כל נתונים, תחשיבים וכל מידע אחר המופיע באתר (להל"ן:"המידע"), לרבות דיוקם, התאמתם או כל מצג הנוצר על פיהם.

הפרסומים והמידע באתר ניתנים כמידע כללי ולא לצרכי ביצוע עסקאות ו/או פעולות ספציפיות.

מוצע כי המשתמש יאמת כל מידע המצוי באתר ויתייעץ עם מומחים בטרם ביצוע כל עיסקה או פעולה, פיננסית או אחרת,על סמך המידע המצוי באתר.

הפרסומים והמידע באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה, ייעוץ או הצעה כלשהם ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך של החברה.

המשתמש באתר מסכים במפורש כי השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע הכלול בו הינם על אחריותו בלבד.

בכל מקרה מובן כי נייר חדרה בע"מ לרבות כל חברת בת ו/או קשורה שלה, לא יהיו אחראים לכל הוצאה, הפסד או נזק, ישיר או עקיף, הנובע עקב, בגין או בקשר עם שימושו של המשתמש באתר, לרבות כתוצאה מתקלות או הפסקת פעילות באתר.

כל הזכויות לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחר, בנוגע למידע שבאתר, לעיצוב האתר, לאפיון האתר או לכל דבר אחר הכלול באתר שמורות לנייר חדרה בע"מ ו/או למקימי האתר בלבד